Nastupno predavanje, dr. sc. Cvija Jurković

Nastupno predavanje, dr. sc. Cvija Jurković
objavljeno: 10. 01. 2018.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

SVEUČILIŠTE U MOSTAR

PRAVNI FAKULTET

 

Ur. broj: 05-33/'18.

U Mostaru  10. siječnja 2018.

 

    Na temelju članka 65. st. 1. toč. 14.  Statuta Sveučilišta u Mostaru (ur. broj: 01-283/13 od 12. 2. 2013.), članka 30. Statuta Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru (pročišćeni tekst iz 2004.) i članka 2. st. 3. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavno i umjetničko-nastavno  zvanje docenta (ur. broj: 01-692/17 od 12. 4. 2017.)  dekanica je donijela

 

O  D  L  U  K  U

o provedbi nastupnog predavanja

 

I.

 

Dr. sc. Cvija Jurković, pristupnica za izbor u znanstveno-nastavna zvanje docentice, znanstveno područje društvenih znanosti, polje pravo, grana ustavno pravo i politički sustavi, na prijedlog Znanstveno-nastavnog vijeća, održat će nastupno predavanje pred Povjerenstvom, nastavnicima i studentima, sukladno odredbama Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavno i umjetničko-nastavno zvanje docenta.

II.

 

Nastupno predavanje bit će održano u srijedu, 17. siječnja 2018., na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostar, u dvorani II. godine studija s početkom  u 10.15 sati, iz kolegija Ustavno pravo II. na temu „Ustavno sudstvo“.

 

III.

Nakon održanog nastupnog predavanja pisanu ocjenu o nastupnom predavanju, na propisanom obrascu, dat će Povjerenstvo u sastavu:

  1. prof. dr. sc. Zvonko Miljko, predsjednik

  2. prof. dr. sc. Vesna Kazazić, član

  3. prof. dr. sc. Snježana Pehar, član.

 

IV.

 

    Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.