Obavijest

Na temelju članka 13. stavka 3. Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Mostaru (ur. broj:01-2379/14 od 16. 12. 2014.)

Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru

 

O G L A Š  A V A

 

 

da će   Martina  Matić   braniti doktorski rad  pod nazivom:

 

«PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENJE U PRAKSI EUROPSKOG  SUDA ZA LJUDSKA PRAVA»

Obrana će se održati 24. studenog 2017. godine u 12.00 sati, na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru (dvorana II. godine studija).

 

Doktorski rad može se pogledati svakim radnim danom u Tajništvu Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, u vremenu od 8.00 do 15.00 sati.

Pristup  obrani  je  slobodan.

Slika: