Sažetak doktorskog rada

Fatima Ribić
SUVREMENI TRENDOVI U EUROPSKOJ DISTRIBUTIVNOJ TRGOVINI I
NJIHOV UTJECAJ NA TRGOVINSKU DJELATNOST BRČKO DISTRIKTA BiH

SAŽETAK
Velike društvene i demografske promjene, kroz koje prolazi Europa u posljednjih dvadesetak
godina, imaju za cilj ujedinjavanje tržišta i gospodarstava europskih država koje će omogućiti
da ekonomski ujedinjena Europa bude konkurentna gospodarstvima Sjedinjenih Američkih
Država i Kine. Važnu ulogu u tom procesu ima distributivna trgovina kao „posrednik“ između
proizvođača i potrošača. Ona se u suvremenoj ekonomskoj literaturi definira kao ukupnost
svih oblika trgovačkih aktivnosti, od nabavke robe od proizvođača do isporuke te robe
krajnjem potrošaču.
Sektor distributivne trgovine u Europskoj uniji prolazi kroz značajne promjene koje se
ogledaju u internacionalizaciji i globalizaciji poslovanja, povećanju konkurencije i
koncentracije, transformaciji trgovačkih poduzeća, prije svega u trgovini na malo (povećanje
tržišnog udjela supermarketa i hipermarketa, povećanje sektora diskontnih prodavaonica i
ekspanzija vlastitih trgovinskih marki) i ekspanziji elektroničke trgovine. Svi navedeni
čimbenici istovremenim djelovanjem konstantno mijenjaju način organizacije, funkcioniranje
i strukturu distributivne trgovine, što se odražava i na tržišta koja posluju sa Europskom
unijom i/ili na kojima posluju poduzeća iz Europske unije, pa na taj način i na tržište Brčko
distrikta BiH. S obzirom da se Brčko distrikt BiH zajedno sa Bosnom i Hercegovinom nalazi
na putu prema Europskoj uniji i da Europska unija predstavlja najvećeg vanjskotrgovinskog
partnera Bosne i Hercegovine nameće se zaključak da suvremeni europski trendovi imaju
utjecaj na organizaciju i funkcioniranje distributivne trgovine u Brčko distriktu BiH.
Neka od pitanja na koja je pokušano dati odgovor u ovoj disertaciji su: koji su to trendovi, što
je njihov inicijator, na koji način se ispoljavaju, kakve promjene izazivaju u sektoru
distributivne trgovine, na koji način i u kojoj mjeri utječu na distributivnu trgovinu u Brčko
distriktu BiH i kakve su posljedice njihovog utjecaja.
Ključne riječi: distributivna trgovina, trgovina na veliko, trgovina na malo,
internacionalizacija, globalizacija, koncentracija, elektronička trgovina, transformacija
trgovinskih poduzeća.
Fatima Ribić
MODERN TRENDS IN EUROPEAN DISTRIBUTIVE TRADE AND THEIR IMPACT
ON TRADE ACTIVITY BRCKO DISTRICT BiH
Summary
Great social and demographic changes in Europe in the last twenty years are aimed at the
unification of markets and economies of European countries in order to allow for economic
unification of Europe and its competitiveness relative to the economies of the United States of
America and China. Acting as a "mediator" between producers and consumers, distributive
trades has an important role in this process. In modern economic literature it is defined as the
total of all types of trade activity, from the obtaining of goods from producer to the delivery
of those goods to the end consumer.
The distributive trade sector in the European Union is undergoing significant changes which
are reflected in the internationalization and globalization of business, and increase in
competition and concentration, the transformation of commercial companies, particularly in
retail trade (increasing market share of supermarkets and hypermarkets, discount stores sector
increase and expansion of its own trade brands) and the expansion of electronic commerce.
Though their simultaneous action, all these factors are constantly changing the organizational
nature, functioning and structure of distributive trade, which also affects those markets that do
business with the European Union and/or those where EU companies operate, including the
market of the Brčko District of BiH. Since the Brčko District of BiH, together with Bosnia
and Herzegovina, find itself on the path towards the EU and since the EU is the biggest
foreign trade partner of Bosnia and Herzegovina, contemporary European trends can be said
to have an impact on the organization and functioning of the distributive trade in the Brčko
District of BiH.
Some of the questions that the authors tried to provide answers for in this thesis include: what
are those trends, what is their initiator, in which way do they manifest themselves, what
changes do they cause in the distributive trade sector, in what ways and to what extent do they
affect the distribution trade in Brčko District of BiH, and what are the consequences of their
impact.
Key words: distributive trades, wholesale, retail, internationalization, globalization,
concentration, electronic commerce, the transformation of trading companies.

Slika: