O nama

O nama

Što čini jedno sveučilište? Tko je njegov najbrojniji i najvažniji dio? Naravno – studenti. Radi studenata postoji Sveučilište u Mostaru, radi studenata postoji i svako sveučilište na svijetu. Kada odu sa sveučilišta, vjerojatno će poslije u životu shvatiti kako su godine provedene na studiju bile samo dio sazrijevanja. Danas je sveučilišna zajednica središte njihova svijeta, u njoj ostvaruju svoje male trijumfe koji im možda poslije neće toliko značiti, ali u nekoliko godina provedenih na sveučilištu shvatit će da, bez obzira na “pozerstvo društva”, uz znanje i upornost, moraju uložiti i vjeru, i srce, i golemu želju kako bi stigli do cilja.

U sastavu Sveučilišta u Mostaru danas djeluje deset fakulteta, jedna akademija,  devet instituta, Sveučilišna knjižnica i Studentski centar. Na Sveučilištu studira oko 15.000 studenata. Nastava se izvodi na preddiplomskim, diplomskim, poslijediplomskim i stručnim studijima. U realizaciji nastavnoga procesa sudjeluje više od 1.000 nastavnika i suradnika te preko 150 zaposlenika koji obavljaju stručno-administrativne, pomoćne i tehničke poslove.

Pogledajte dokumentarni film o Sveučilištu u Mostaru:

 

Članice Sveučilišta u Mostaru su:

Fakulteti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki
Ekonomski
Građevinski
Medicinski
Farmaceutski
Filozofski
Fakultet prirodoslovno matematičkih i odgojnih znanosti
Pravni
Fakultet strojarstva i računarstva
Fakultet zdravstvenih studija, te
Akademija likovnih umjetnosti

Instituti

Ekonomski
Pravni
Institut za društvena istraživanja
Institut za građevinarstvo
Institut za hrvatski jezik, književnost i povijest
Institut za istraživanje i razvoj na kršu
Institut za latinitet
Institut za strojarstvo
Institut za turizam i okoliš

Stalne i pridružene članice

Studentski centar
Sveučilišna knjižnica
Sveučilišna klinička bolnica
Studentski zbor

Misija

Sveučilište u Mostaru svoju misiju temelji na zadaćama  koje su definirane Zakonom i Statutom Sveučilišta u Mostaru te Zakonom o visokom obrazovanju. Sveučilište ustrojava i izvodi sveučilišne studije, znanstveni i visokostručni rad te razvija umjetničko i tehnološko stvaralaštvo. Uz provođenje preddiplomskoga, diplomskoga i poslijediolomskoga obrazovanja utemeljenog na znanstvenim, umjetničkim i razvojnim istraživanjima, zadaća je Sveučilišta i prijenos znanja na gospodarstvo i društvo općenito.
Sveučilište donosi strateške odluke za poticanje razvoja znanosti, nastavnoga programa, stručnoga rada i razvojnih planova prema vanjskim partnerima u znanstvenim aktivnostima i visokome obrazovanju. Sveučilište osigurava i provodi mehanizme za mobilnost studenata i nastavnika, racionalno korištenje ljudskih i materijalnih resursa uz stalni nadzor kvalitete, konkurentnosti i međunarodne kompetitivnosti znanstvenoga, nastavnoga, umjetničkoga i stručnog rada.

Svoju misiju Sveučilište u Mostaru temelji na trima osnovnim značajkama:
obrazovanju - zasnovanu na izvrsnosti koje je kroz nastavni i istraživački proces usredotočeno na studente na preddiplomskome, diplomskome i poslijediplomskome studiju pripremajući ih za visokostručne, samoincijativne i produktivne stručnjake u njihovim postojećim i budućim aktivnostima.
znanstveno-istraživačkom radu - utemeljenu na izvrsnosti i integriranome u obrazovnom procesu na svim razinama radi osposobljavanja novih naraštaja istraživača sposobnih za rad u međunarodnome istraživačkom prostoru.
razvoju zajednice - zahvaljujući obrazovnom, umjetničkom i znanstveno-istraživačkom radu Sveučilište je osnovni pokretač ukupnoga gospodarskog, kulturnog i društvenog razvitka kako na području regije u kojoj djeluje, tako i na nacionalnoj i međunarodnoj razini; svojim djelovanjem Sveučilište promiče očuvanje i promoviranje povijesnoga i kulturnoga nasljeđa zajednice iz koje potječe na regionalnoj, državnoj i međunarodnoj razini.

Vizija

Sveučilište u Mostaru bit će razvijeno u suvremenu visokoobrazovnu ustanovu uključenu u europski visokoobrazovni i istraživački prostor te će zahvaljujući jakoj povezanosti znanstvenoistraživačkoga i obrazovnoga procesa provoditi kvalitetnu i učinkovitu izobrazbu zasnovanu na rezultatima učenja i koncepciji cjeloživotnoga učenja.
Sveučilišni obrazovni proces treba biti prepoznatljiv po izvrsnosti na lokalnoj, državnoj i međunarodnoj razini
Znanstveno-istraživački rad na Sveučilištu temeljit će se na znanstvenoj izvrsnosti definiranoj međunarodnim pokazateljima i jačoj integriranosti s obrazovnim procesom na svim razinama, a posebice na poslijediplomskim studijima.
Zahvaljujući novim idejama i tehnološkim rješenjima, kritičkomu promišljanju i kreativnosti, Sveučilište će postati jedan od ključnih pokretača gospodarstva i održivoga razvoja istodobno promičući i radeći na očuvanju kulturnoga i povijesnoga nasljeđa društvene zajednice iz koje je nastalo

Povijest Sveučilišta u Mostaru

U Mostaru i Hercegovini početak i razvoj visokog školstva i školskih institucija datira s kraja 19. stoljeća. Korijeni visokog školstva u Mostaru vezuju se naime za utemeljenje Franjevačke bogoslovije koja je počela djelovati 1895. godine. Bila je to prva škola sveučilišne razine. Neposredno nakon Drugog svjetskog rata (1950.) u Mostaru je počela raditi Viša pedagoška škola. Potom slijede Viša tehnička škola (1959.), Viša poljoprivredna škola (1960.) te odjeli Pravnog i Ekonomskog fakulteta koji su od 1976. godine prerasli u samostalne fakultete. Od 1977. pa sve do 1992. godine i više škole i fakulteti djeluju u okviru Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru, a službeni je jezik bio hrvatsko-srpski. Od 1992. godine na Sveučilištu je promijenjeno ime i službeni jezik. Od tada se naziva Sveučilište u Mostaru i umjesto prijašnjeg hrvatsko-srpskog uveden je hrvatski kao službeni jezik.

Tijekom Domovinskog rata 7. travnja 1992. godine, prekinut je nastavni proces jer su na Studentski dom i Ekonomski fakultet pale prve granate. Sveučilište nije radilo samo u razdoblju od travnja do srpnja 1992. godine zbog stalnog agresorskog granatiranja Mostara. Ljetni ispitni rokovi održani su na Širokome Brijegu za studente koji nisu stanovali u Mostaru. Slijedeće dvije akademske godine (1992./93. i 1993./94.) nastava za prvu godinu studija organizirana je u Neumu i Širokome Brijegu. Od akademske 1994./95. godine nastava se izvodi u djelimično saniranim sveučilišnim objektima u Mostaru.  

Nakon saniranja posljedica rata započeo je snažni razvoj Sveučilišta, a Mostar je postao sveučilišni grad.