Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti

Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti

O nama


U suvremenome svijetu koji sve više postaje društvo znanja i učećih organizacija obrazovanje postaje ključni čimbenik društvenoga, gospodarskoga i kulturnoga razvoja. Poseban naglasak stavlja se na izobrazbu stručnjaka koji rade u odgojno-obrazovnim ustanovama, bave se odgojem i obrazovanjem mladih naraštaja. Odgovarajući na stalno rastuće zahtjeve društvene zajednice u svijetu globalizacije, Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, po samoj prirodi svojih studija, razvija se u najsloženiju sastavnicu Sveučilišta u Mostaru. Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti čine četiri sastavnice: prirodoslovno-matematičke znanosti, odgojne znanosti, fizička kultura i glazbena umjetnost. Ovime naš Fakultet pokriva obrazovanje cjelokupnoga predškolskog i osnovnoškolskog nastavnoga kadra te cjelovitu skupinu prirodoslovno-matematičkih, športskih i glazbeno- umjetničkih smjerova osnovnoškolskih i srednjoškolskih nastavnih zvanja. Stoga je Fakultet svojevrsno „sveučilište u malome“ kako po vrsti, brojnosti, koncepciji studija koje pruža, tako i po broju studenata (trećina svih studenata na Sveučilištu u Mostaru) i osoblja te od samih početaka nastoji uspostaviti i uspijeva održati sinergiju kvalitete i kvantitete. Jasno koncipirani studijski programi s interdisciplinarnim pristupom odražavaju bolonjska načela pretočena u nastavne planove i programe. Širok spektar raznolikih programa i znanstvenih područja koja je moguće studirati na Fakultetu pruža mogućnost(i) za tematske kombinacije istraživanja i obrazovanja u preddiplomskome i diplomskome studiju. Studijskii porogrami su organizirani po sustavu 3 + 2 i/ili 4 + 1, ovisno o usklađenosti s relevantnim inozemnim ustanovama visokoga obrazovanja, čime studenti stječu naziv prvostupnika i magistra struke. 

Uz otvaranje novih studija Fakultet kreće prema trećemu ciklusu studiranja, koji je uspostavljen na pojedinim studijskim skupinama, zaokružujući cikluse studiranja po bolonjskome sustavu. Pokretanje doktorskih studija „Geografske osnove planiranja u okolišu“, „Odgojne znanosti – pedagogija“, „Ekologija, zaštita prirode i okoliša“ pridonijelo je stvaranju domaćega znanstveno-nastavnoga kadra kojim, još uvijek, akademska i društvena zajednica dovoljno ne raspolažu.

Kada je riječ o fakultetskoj međunarodnoj suradnji, uključivanjem u europski sustav visokoga obrazovanja i odgovarajući zahtjevima koje ono nalaže, Fakultet se pridružuje projektima međunarodne suradnje poput Tempus MOTED, Erasmus Mundus, JoinEU-SEE, IPA… Razmjenom iskustava, poticanjem mobilnosti studenata te nastavnoga i administrativnoga osoblja Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti aktivan je sudionik suvremenih znanstvenih tijekova i aktualnih društvenih izazova. Nastavno osoblje i studenti uspješni su sudionici brojnih međunarodnih znanstvenih konferencija.

Fakultet je i sâm bio domaćinom nekoliko međunarodnih znanstvenih konferencija i simpozija, a nastavnici objavljuju međunarodno recenzirane tekstove u etabliranim časopisima i sudjeluju na međunarodnim znanstvenim skupovima. Također je organizator mnogih okruglih stolova iz različitih područja, kojima se potiču javne rasprave o aktualnim društvenim i ostalim pitanjima. Razmjenjivati ideje o odgovornosti znanstvenika, moći i granicama znanosti u okviru važnih, aktualnih društvenih pitanja na koje (istom) treba naći odgovore, rješenja – stalna je zadaća Fakulteta.

Uz promicanje i poticanje znanstvenoga i istraživačkoga rada Fakultet poseban naglasak stavlja na suradnju s društvenom zajednicom. Sukladno raznorodnosti i širini polja koja pokriva, Fakultet potiče studente na aktivno sudjelovanje u zajednici kroz razne aktivnosti i suradnju s brojnim odgojno-obrazovnim centrima te kulturnim, športskim, umjetničkim i gospodarskim ustanovama. Ovakav rad, osim što pridonosi vlastitu profesionalnomu i ljudskomu razvoju samih studenata i napretku šire zajednice, vrjednuje se kao obvezna aktivnost studenata za stjecanje predviđenih ECTS bodova.

Posebno valja izdvojiti uspjehe Akademskoga sveučilišnog zbora, koji je Fakultet iznjedrio, i njegov Studij glazbene umjetnosti te iznimne rezultate studenata Fizičke kulture postignute na brojnim međunarodnim športskim susretima. Športske aktivnosti, glazbena zbivanja, ekološke akcije te svaki oblik dragovoljnoga rada bliskoga polju njihova studiranja čini naše studente aktivnim dionicima nužnih društvenih promjena, ali i konkurentnim sudionicima sve zahtjevnijega tržišta rada.

Fakultet posebnu pozornost pridaje i informiranju javnosti o svojim aktivnostima, projektima, istraživanjima i, dakako, nastavnome procesu. Fakultetska web-stranica osmišljena je za jednostavnu uporabu i pružanje što više aktualnih obavijesti o svim područjima fakultetske svakodnevice. Omogućuje i izravno povezivanje s drugim sastavnicama Sveučilišta. Dizajn, interface i internetska podrška stranice sukladni su sveučilišnoj strategiji potpore i marketinga. Fakultet ima i svoj TV, dostupan na web-stranici, koji svim zainteresiranima pruža uvid u važna fakultetska zbivanja, bilo da je riječ o akademskim programima i aktivnostima, društvenome životu ili drugim događajima.

Bacajući pogled u prošlost, vrijedi istaknuti da je, iako relativno mlad, Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti izravni slijednik najstarije svjetovne institucije u Hercegovini – Više pedagoške škole utemeljene 1950. godine. Viša pedagoška škola imala je dva odjela: matematiku – fiziku i biologiju – kemiju. Godine 1969. Viša pedagoška škola prerasta u Pedagošku akademiju i proširuje se dvama novim odjelima: hrvatski i srpski jezik i povijest – zemljopis. Akademija se 1977. godine, zajedno s Ekonomskim fakultetom, Pravnim fakultetom, Mašinskim fakultetom te odgovarajućim institutima udružuje u prvo sveučilište na području Hercegovine, u Univerzitet „Džemal Bijedić“. Ratne 1992. godine, kada Sveučilište mijenja službeni jezik i naziv u Sveučilište u Mostaru, Pedagoška akademija preimenuje se u Pedagoški fakultet koji se tada proširuje novim pripadajućim filološkim i humanističkim odsjecima, po hrvatskome nastavnom planu i programu.

Akademske 2005./2006. godine Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, zajedno s Filozofskim fakultetom, izdvaja se iz zajedničke matice, iz Pedagoškoga fakulteta, u samostalan fakultet. Od tada se na njemu provodi bolonjski proces studiranja čime se priključuje suvremenim europskim kretanjima i u skladu s promjenama načina života i potrebnih zanimanja u društvu otvara nove studije.

Zbog konstantnoga rasta i razvitka Fakultet ima tendenciju iznjedrivanja novih fakulteta poput Kineziološkoga, Prirodoslovno-matematičkoga, Fakulteta odgojnih znanosti i Glazbene akademije. Osim toga ovaj je fakultet također bio inicijatorom otvaranja Farmaceutskoga fakulteta i Instituta za turizam i zaštitu okoliša na kojemu znanstvenici i istraživači, uključeni u nastavni proces, provode različita istraživanja, sudjeluju u projektima te potiču i promiču turističke vrijednosti i bogatstva zemlje Hercegovine.

Perspektiva je ulaganje u ljude, kadar, kvalitetan nastavni proces, kvalitetno obrazovanje nastavnih kadrova, istraživanje i znanost pomoću aktivnosti koje obuhvaćaju različita znanstvena područja, uz stalno povezivanje nastave i istraživanja, suvremenih istraživačkih i nastavnih metoda i pristupa obrazovanju. Kako bi se postigao taj cilj, Fakultet se usredotočuje na poticanje razvitka nastavnih i istraživačkih službā te službā podrške. Pritom vodi računa o unutarnjoj evaluaciji kao preduvjetu vanjske evaluacije imajući u vidu međunarodne standarde.

KONTAKT
PODACI


Adresa:

Matice hrvatske b.b., 88000 Mostar, Bosna i Hercegovina

Telefon:

+387 (0)36355-455

Fax:

+387 (0)36 355-458

E-mail:

fpmoz@sum.ba

Transakcijski račun:

1549212005169154 Intesa Saopaolo banka d.d.

Web:
http://fpmoz.sum.ba/

NOVOSTI S FAKULTETA

Na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru prof. dr. sc. Davor Pavuna održao je predavanje o temi „Izazovi umjetne inteligencije: Tko će preživjeti?“ te je novi profesor Sveučilišta u Mostaru.

Pavuna je istaknuo kako će kao budući profesor SUM-a nastojati osvijestit mlade oNa Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru prof. dr. sc. Davor Pavuna održat će predavanje o temi „Izazovi umjetne inteligencije: Tko će preživjeti?“ 15. svibnja (srijeda) u 13.00 sati u učionici 1-2.

Prof. Pavuna je fizičar, izumitelj, sveučilišni profesor. Diplomirao ekspeŠesta likovna kolonija "Krešimir Ledić", koja je okupila preko četrdeset umjetnika iz cijele regije, otvorena je u Mostaru, a u sklopu svečanosti upriličena je i izložba radova autora Trpimira Grgića i Marija Šunjića na temu "Međugorje očima umjetnika".

Likovnu koloniju je u spomen na profesora emeritusa, akademika KrU organizaciji Sveučilišta u Mostaru, ustrojbenih jedinica Filozofskog fakulteta (Studij odnosa s javnošću, Studij novinarstva) i Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti (Studij kineziologije) te Društva hrvatskih novinara u BiH održat će se znanstveno-stručna konferencija s međunarodnim sudjelovanjem &bdquo