prof. dr. sc. Sanja Bijakšić, redovita profesorica, prorektorica za međunarodnu suradnju

Prof.dr.sc. Sanja Bijakšić, (Mostar, 1966.), redovita profesorica, prorektorica za međunarodnu suradnju. Profesor na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru gdje predaje marketinšku skupinu predmeta. Školske 1985/86 upisuje Ekonomski fakultet, smjer Marketing. Diplomirala je 1989. godine nakon čega upisuje poslijediplomski znanstveni studij, smjer Vanjska trgovina. U ožujku 1992. godine magistrirala je kao prva iz generacije ( Analiza pravno-financijskih i marketing aspekata izvođenja investicijskih radova u inozemstvu ). Doktorirala je 2004. godine (Uloga marketinga u razvitku poljoprivrede Hercegovine).

Nakon završenog Ekonomskog fakulteta upošljava se u Unioninvestu, predstavništvo Mostar, kao stručni suradnik za komercijalne poslove, gdje radi do 30. 6. 1991. Od 1. 7. 1991. počinje raditi na Ekonomskom fakultetu gdje radi i danas.

Osim angažmana na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, angažirana je i na drugim ustrojbenim jedinicama Sveučilišta i to kroz sva tri ciklusa, kao i na fakultetima izvan Sveučilišta. Kao vanjski suradnik radila je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici i Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Bihaću.

Autor/koautor je četiri knjige koje se koriste kao sveučilišni udžbenici te preko 55 znanstvenih i stručnih radova. Obavljala je više funkcija na Sveučilištu, a najznačajnija je v.d. prorektora za međunarodnu suradnju i poslovanje ( 1.7.2012.-31.10.2013.). Bila je član Povjerenstva za osiguranje kvalitete Sveučilišta u Mostaru, član Etičkog povjerenstva Sveučilišta u Mostaru, član Nacionalnog vijeća Superbrands za BiH. Na Ekonomskom fakultetu bila je voditelj Ureda za kvalitetu, voditelj Međunarodne ljetne škole, kao i predsjednik Organizacijskog odbora Međunarodne konferencije „Economic theory and practice: meeting the new challenges”, Mostar 2011.

Bila je član ili voditelj na više znanstveno-istraživačkih i stručnih projekata. Član je uredničkog vijeća časopisa za društvene i humanističke znanosti Sveučilišta u Mostaru MOSTARIENSIA, te programskog i recenzijskog odbora međunarodnih konferencija „International Workshop on Finance, Business, Economics, Marketing and Information Systems i Croatian Direct Marketing Association Conference, CRODMA.

Stručno se usavršavala u zemlji i inozemstvu ( Brigton, GB, te na Hass School of Business, University of California, Berkeley, USA).

Redoviti član je Hrvatskog društva za znanost i umjetnost te član Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvalitete BiH