Međunarodna suradnja


Prorektorica za međunarodnu suradnju


 

prof. dr. sc. Sanja Bijakšić, redovita profesorica, prorektorica za međunarodnu suradnju

Prof.dr.sc. Sanja Bijakšić, (Mostar, 1966.), redovita profesorica, prorektorica za međunarodnu suradnju. Profesor na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru gdje predaje marketinšku skupinu predmeta. Školske 1985/86 upisuje Ekonomski fakultet, smjer Marketing. Diplomirala je 1989. godine nakon čega upisuje poslijediplomski znanstveni studij, smjer Vanjska trgovina. U ožujku 1992. godine magistrirala je kao prva iz generacije ( Analiza pravno-financijskih i marketing aspekata izvođenja investicijskih radova u inozemstvu ). Doktorirala je 2004. godine (Uloga marketinga u razvitku poljoprivrede Hercegovine).

Nakon završenog Ekonomskog fakulteta upošljava se u Unioninvestu, predstavništvo Mostar, kao stručni suradnik za komercijalne poslove, gdje radi do 30. 6. 1991. Od 1. 7. 1991. počinje raditi na Ekonomskom fakultetu gdje radi i danas.

Osim angažmana na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, angažirana je i na drugim ustrojbenim jedinicama Sveučilišta i to kroz sva tri ciklusa, kao i na fakultetima izvan Sveučilišta. Kao vanjski suradnik radila je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici i Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Bihaću.

Autor/koautor je četiri knjige koje se koriste kao sveučilišni udžbenici te preko 55 znanstvenih i stručnih radova. Obavljala je više funkcija na Sveučilištu, a najznačajnija je v.d. prorektora za međunarodnu suradnju i poslovanje ( 1.7.2012.-31.10.2013.). Bila je član Povjerenstva za osiguranje kvalitete Sveučilišta u Mostaru, član Etičkog povjerenstva Sveučilišta u Mostaru, član Nacionalnog vijeća Superbrands za BiH. Na Ekonomskom fakultetu bila je voditelj Ureda za kvalitetu, voditelj Međunarodne ljetne škole, kao i predsjednik Organizacijskog odbora Međunarodne konferencije „Economic theory and practice: meeting the new challenges”, Mostar 2011.

Bila je član ili voditelj na više znanstveno-istraživačkih i stručnih projekata. Član je uredničkog vijeća časopisa za društvene i humanističke znanosti Sveučilišta u Mostaru MOSTARIENSIA, te programskog i recenzijskog odbora međunarodnih konferencija „International Workshop on Finance, Business, Economics, Marketing and Information Systems i Croatian Direct Marketing Association Conference, CRODMA.

Stručno se usavršavala u zemlji i inozemstvu ( Brigton, GB, te na Hass School of Business, University of California, Berkeley, USA).

Redoviti član je Hrvatskog društva za znanost i umjetnost te član Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvalitete BiH

MEĐUNARODNA
SURADNJA

KONTAKT PODACI

Adresa

Krešimira IV (Tržni centar „Rondo“, II. kat), 88 000 Mostar

E-mail

rektorat-ms@sum.ba

Telefon

+387 36 446 348

Radno vrijeme ureda:

ponedjeljak - petak 7.30h-15.30h

Rad s akademskim osobljem i studentima

ponedjeljak - petak 9h-11h