Kick-off sastanak Scientix 4 Nacionalnih kontakt točaka

Kick-off sastanak Scientix 4 Nacionalnih kontakt točaka

Kick-off sastanak Scientix 4 Nacionalnih kontakt točaka

Kick-off sastanak Scientix 4 Nacionalnih kontakt točaka

29.10.2020 12:54:57

565

565

29.10.2020 12:54:57

Kick-off sastanak Scinetix 4 Nacionalnih kontakt točaka – „Scientix 4 National Contact Points“ održan je 28. listopada 2020. Kao kontakt osoba, na sastanku je bio nazočan doc. dr. sc. Boris Crnokić, voditelj Ureda za projekte Sveučilišta u Mostaru.

Nakon raspisanog poziva Scientix-a u srpnju 2020. za svoje Nacionalne kontakt točke (NCP) u sklopu EUN (European Schoolnet) partnerstva, Sveučilište u Mostaru je po prvi put dobilo ulogu Nacionalne kontakt točke u Bosni i Hercegovini. Time je Sveučilište u Mostaru postalo jedna od 26 Nacionalnih kontakt točaka diljem Europe. Tu će ulogu u Bosni i Hercegovini imati u sljedeće dvije i pol godine. U ovome razdoblju SUM će realizirati brojne aktivnosti, kao što su: radionice, okrugli stolovi, konferencija, dani otvorenih vrata, susreti s predstavnicima obrazovnih institucija, kreatorima politika te drugim dionicima i STEM profesionalcima, itd.

Nacionalne kontaktne točke Scientix-a (NCP) pružaju važnu vezu između Scientix-a na europskoj razini i aktivnosti koje se odvijaju lokalno u određenoj državi. Surađuju s nacionalnim zajednicama STEM profesionalaca, informiraju o aktivnostima Scientix-a i organiziraju nacionalne radionice, webinare, te provode druge aktivnosti. NCP-i također nadgledaju i analiziraju nacionalne inicijative u vezi s politikama i praksama STEM obrazovanja, a koje će biti objavljene na web portalu Scientix-a, pružajući na taj način pregled nacionalnih inicijativa koje se odvijaju u cijeloj Europi. Neki od ciljeva NCP-a su: organiziranje zajedničkih nacionalnih/Scientix aktivnosti, podržavanje profesionalnog razvoja učitelja STEM-a, stvaranje veza između aktivnosti na europskoj i nacionalnoj razini, te praćenje i analiza nacionalnih inicijativa u politikama i praksama vezanim uz  znanstveno obrazovanje. Glavne zadaće NCP-a su: diseminacija Scinetix-a na nacionalnoj razini, organiziranje aktivnosti stručnog usavršavanja u STEM obrazovanju i potpora školama u razvoju STEM školskih strategija kroz STEM School Label platformu.

European Schoolnet je mreža od 34 europska ministarstava obrazovanja sa sjedištem u Bruxellesu. Kao neprofitna organizacija za cilj ima donijeti inovacije u poučavanju i učenje ključnim dionicima: ministarstvima obrazovanja, školama, učiteljima, istraživačima i industrijskim partnerima.

Scientix promiče i podupire europsku suradnju STEM nastavnika (nastavnici na predmetima u području znanosti, tehnologije, inženjerstva i matematike), obrazovnih stručnjaka, kreatora politika i ostalih stručnjaka za obrazovanje iz područja znanosti, tehnologije, inženjerstva i matematike.

STEM School Label platforma pruža predstavnicima škola mogućnosti ocjenjivaanja svoje škole putem mrežnog alata za samoprocjenu prema kriterijima koji definiraju što je to STEM škola. Cilj ove inicijative je voditi europske škole u podizanju interesa i vještina mladih Europljana za STEM predmete i pružiti školama potrebne alate za uključivanje svojih učenika, nastavnika i drugih aktera u povezane aktivnosti razvojem odgovarajuće STEM strategije.

Loading...


Sveučilište Malmo novi je međunarodni partner Sveučilišta u Mostaru te je potpisanim sporazumom o suradnji Sveučilište u Mostaru dobilo prvog međun...


Sva dosadašnja izdanja koja je pripremio Ured za odnose s javnošću SUM kao i teme koje se nalaze u novom izdanju sveučilišnog newslettera za mjesec svibanj možete pogledati

Senat Sveučilišta u Mostaru usvojio je na današnjoj sjednici, između ostaloga, Pravilnik o dualnom obrazovanju koji će donijeti potrebne promjene u pristu...