SUM postavio oznake na Brailleovom pismu

SUM postavio oznake na Brailleovom pismu

SUM postavio oznake na Brailleovom pismu

SUM postavio oznake na Brailleovom pismu

23.12.2020 08:50:00

582

582

23.12.2020 08:50:00

Oznake na Braillevom pismu postavljene su na ulazima u zgrade Sveučilišta, kao i ulaze referada i dekanata. Senat Sveučilišta u Mostaru ranije je donio odluku o postavljanju oznaka na Brailleovom pismu na ustrojbene jedinice Sveučilišta. Inicijativu je pokrenula studentica edukacijske rehabilitacije na Fakultetu prirodoslovno – matematičkih i odgojnih znanosti, Martina Litanj, a implementaciju, izradu i postavljanje istih preuzeo je Ured za studente s invaliditetom Sveučilišta u Mostaru.

Oznake su važne zbog toga što njihov nedostatak može uvelike utjecati na odluku o upisu na fakultete kod mladih koji Braillevo pismo koriste kao primarni mediji u komunikaciji pa tako i u obrazovanju. Postavljanjem oznaka ostvaruje se njihovo pravo na pristup informacijama u odgovarajućem obliku, olakšava im se orijentacija i kretanje u prostorijama fakulteta, povećava se stupanj njihove samostalnosti te se primjenom oznaka pozitivno djeluje na svijest opće populacije, o Braillevom pismu, a time se ujedno smanjuje osjećaj različitosti kod pojedinaca koji ga koriste kao primaran mediji.

Ovim činom, Sveučilište u Mostaru sa svim svojim članicama pokrenulo je proces inkluzije studenata s različitim oblicima invaliditeta u obrazovnom sustavu. Sveučilište u Mostaru zajedno s Uredom za studente s invaliditetom i studentima ove kategorije nastojat će biti pokretač sličnih inicijativa, kako na Sveučilištu tako i u široj zajednici.

Loading...


Rektorska konferencija/zbor Bosne i Hercegovine koja okuplja rektore osam javnih univerziteta/sveučilište zbog iznimne osjetljivosti, značaja, ali i izloženosti poziva nadležna entitetska i ...


Ukida se plaćanje prijavnica kao i ispis prijepisa ocjena na svim ustrojbenim jedinicama Sveučilišta u Mostaru odlučeno je na današnjoj sjednici Senata, a na inicijativu Studentskoga ...


Serafin Hrkać rođen je 18. kolovoza 1942. u Izbičnu (općina Široki Brijeg). Osnovnu školu od prvoga do četvrtoga razreda pohađao je u Izbičnu i Crnču, a ondašnju je nižu gimnaz...